Enter your keyword

DIGOXIN RICHTER

Còn hàng N/A .
8 30/08/2018 5:30:15

Mô tả

DIGOXIN RICHTER
Rate this post

Nhà thuốc Ngọc Anh xin giới thiệu đến quý khách sản phẩm thuốc Digoxin Richter có tác dụng

Thuốc Digoxin Richter là thuốc gì? Mua ở đâu?

Thuốc Digoxin Richter hộp 1 lọ 50 viên có giá 1.155 VNĐ/viên bán tại nhà thuốc Ngọc Anh, chúng tôi giao hàng toàn quốc, tư vấn miễn phí 098 572 9595.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
DIGOXIN-RICHTER
Rx-Thuốc này chì dùng dưới sự chỉ dẫn của bác sỹ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Để xa tầm tay trẻ em.
TỀN SẢN PHẨM DIGOXIN-RICHTER
TÊN HOẠT CHẤT VÀ HÀM LƯỢNG
Hoạt chát là digoxin 0,25 mg cho mỗi viên.
CÁC THÀNH PHẲN KHÁC
Cóc thành phôn khóc là keo silica khan, magnesi stearat, gelatin, bột talc, tinh bột ngô, lactoza monohydrat (75,25 mg).

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nén màu trắng nhỏ, không mùi, hình dĩa, dẹp, có bờ cổt, một một có khắc chữ “D”. Một có vết bẻ viên thuốc có màu trắng.

DƯỢC LỰC HỌC

Mở ATC: co 1A A05
Digoxin, hoạt chât cùa thuốc này có lớc động ức chế trực tiếp enzym Na/K-ATP gân kẽt vào màng lúm phóng thích No* từ cd lim qua một cổ chẽ vộn chuyển tlch cực. Do sụ’ ức chẽ này, n6ng độ Na’ nội bào tõng vở ndnp dộ K’ nội bào giâm. Do lổng nổng dộ Na’ nội bâo, nông dộ Co” nội bào tang.
Digoxin thuộc nhớm cúc dân chđt glycosid tim, lóc dộng trên cơ tim tùy theo liêu. Nhở vỏo tớc động tlch cực trên sự co thát cúa tim nẽn digoxin làm tõng sue co tim, tâng dđy máu ra khỏi tam that trong gioi đoạn tôm thu, lòm giòm úp suđl cuối lãm trương cũng như là giâm klch thước dân tim. Tù’ đó, khi dùng trong suy tim sung huyết, digoxin cỏi thiện chủ’c nống co và lởm giâm lương oxy tiêu thụ ở có lim và do sự giảm dp suđt tĩnh mạch pha’i, digoxin cài thiện tinh trạng khó thở và khó thổ khi nâm.
Nhơ tdc động giống thân kinh phễ vị trên xoong vỏ nút nhĩ that nghĩa lò lòm giđm tơc dộ dân truyên của sợi nút, digoxin có tác động giâm thổi gian vò tốc độ do dó làm giâm nhịp lim vò kích thtch dộ dỗn truyẽn,
Có túc dụng ttch cực trên sự lưới mdu, digoxin gia tdng tinh tự động cúa cơ lim, hlnh
thánh ktch thlch ngoại lai.
Ở nhơng liễu cao, digoxin hoạthóothđrt kinh giao cỏm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Đõ biết quá món vơi các thuốc digitalis, hoộc vơi bđl kỳ thânh phdn nào cùa viên thuốc. Loạn nhịp that trâm trọng (rung that hoộc nhịp nhanh lhăt|.
Nhịp lim chộm trđm trọng.
Phl đại tâc nghẽn cơ tim IHOCM]
Hội chúng Wolff-Parkinson-White có kèm theo rung nhĩ (vì digoxin có thể làm nhịp lim nhanh that hoộc rung that đễn sơm}.
Viêm màng ngoài tim co khít mõn tinh.
Block nhĩ that dộ II vd III.
Trong trưởng hợp bệnh nhãn tổng cđm xoang dộng mạch cành hoộc bệnh hạch xoong. khang dược dùng digoxin trước khi dạt máy diêu hoà nhịp tim, vl digoxin có thế gay nhịp xoong chộm trãm trọng hoộc bbck nhĩ thai.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG

Liều lượng vỏ thởi gian dùng Digoxin-Richter do bác sĩ quyết định. Cân phải tuần thủ nghiệm ngặt các hướng dẫn của bác sĩ ST.
Nhu cầu về liều glycosid tim đối với mỗi người bệnh khác nhau rất nhiêu, do đó phái xác dinh liều chõ tùng nguơi bệnh dựa trên tình trọng bệnh, chức năng thận, cóc bệnh kèm theo, tuồi của bệnh nhân, trọng lượng cơ thề không mõ, các thuốc dùng dồng thời và dáp ung liều cùa ngúôì bệnh.
1. Diễu trị loạn nhịp nhĩ cốn dùng liều cao hơn so với liêu diêu trị suy tim.
2. Định liều digoxìn phái cdn nhâc trọng lượng cơ thể không mổ, vi digoxin khang phan bố vào trong md m3.
3. Néu cd diêu kiện, đánh giá chức nông thộn bồng cách theo dõi dộ thanh thài creatinin
4. Ngoài việc đánh gid trọng lương cơ thể, tudi lác cũng lò một yếu ta quan trọng khi định liêu cho trẻ em và trẻ sơ sinh.
5. Cân cơn nhác các yếu tố: cồn bđng diệngidi, mức dộ oxy hóa mô, chửc ndng tuyến giáp, các bệnh mốc kèm và thuốc dùng kèm khi dinh liêu thuốc.
Naươi lơn:
Cd thế khơi dđu vơi liêu duy trl hoộc liêu tan công.
1. Điều trị digitalis nhanh vôi liêu tốn công
– Liêu lơn cdng dự kiến phải dưọc chia làm nhiêu lơn trong 24 giơ. lổn đâu cho dùng ỵ? liêu Idn cdng vd theo dồi bệnh nhơn, tùy theo dáp ứng thuốc cùa ngươi bệnh, cho udng liếp các phân còn lại mỗi 6-8 giở
– Liều thông thường cho nhung ngươi chưa tung diễu trị vơi digitalis vò cd chức nang thôn binh thương khơi dđu uổng 0,5 – 0,75 mg (2 – 3 viên nén), sou dơ mỏi lơn udng 0,25 mg I) viên) cơ môi 6 giơ cho dến khi dạt hiệu qud diễu trị mong mudn. Tdng liêu lò 1 – 1,5 ntg (4 – ó vtèn nén) trong 24 giơ. í
– Hàm lượng diêu trị của thuốc trong máu vùo khoáng 0,8-2,0 ng/ml. Để dinh luọng hàm lương thuỔCitiong mdu, phôi lây mỏu máu sau khi uống liêu cuối cùng It nhai lơ tù’6-8 giơ.
– Trường hộp suy thộn, liễu tổn cỏng dự kiẽn khang dược vùợtqud 6-10 pg/kg thể trọng.
2. Liều duy trì sau khi diều trị digitalis nhanh và digitalis chậm với liêu duy trì.
Với nguơi có chưc nõng thộn bình thương, liêu thúSng dùng hòng ngày lơ 0,1250,375 mg [Vĩ-] ~h viên). Trong một số Irúống hợp, chủ yẾu là ngươi có thể trọng không mơ cao, có thể cân liêu nàng ngày dển 0,5 mg (2 viên).
Khi dùng liêu duy tr), có thể dọtịtlnh trọng ổn định sou 6-7 ngày dùng thuốc. Phài giàm liêu, cỏ liêu lơn cơng và duy trì, trong trương hơp ngươi bệnh suy chơc nang thộn, giđm
kali huyết, thiều nống tuyến gióp và thẽ trọng khang mõ thđp
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Hẩpthu: DigoxinđưỢc hơp thu lù’đương liêu hỏoquo sụ’khuếch tón thụ động. Sinh khỏ dụng cùa ihudc vủo khoáng 70%. Thực phđm õn vào cúng lúc làm giám tốc dợ nhưng khang ânh hưởng dẽn mơc dạ hđp thu. Ần nhiêu thữc ãn xơ làm giâm lượng digoxin dược hãp thu. Vài chùng vi khuđn trong ruột làm biẽn dổi digoxin thành dân chơt khang có lóc dụng trên tim (vl dụ như dihydroxydigoxin), từ đố chứng làm giâm hiệu quà mong mudn. Phân bố: thudc phớt huy tdc dụng tù’ 30 phút dễn 2 giở sou khi uổng, trong khi tdc dộng cục dọr cùa digoxin dạt được trong vống 2-6 giở. Digoxin được Itch lũy trong nhiều mõ khơc nhau bao gổm cơ tim vò tớc dộng của nơ có liên quan chột chẽ với nỗng độ digoxin ồ trang thói ổn định có liên quan với sự tlch lũyơ m6 hơn là nổng độ dinh trong huyẽt tương. Digoxin di xuyên qua hòng ròo mỏu nõo và qua nhau thoi. Vòo khoỏng 20-25% thuổc được gđn vơo protein huyết tương.
Thái trù’: Digoxin được thài trơ qua thộn. Khi dứỢc tĩưyên qua tỉnh mạch có khoáng 5070% digoxin dược bái liễt qua nước tiểu ồ dọng không biẽn dổi trong khi phân còn lại cùa liêu dượcthâi dưới dọng chuyển hóa. Thài trừ qua thộn tỉ lệ vổildcdộ lọccâuthộn. Trong trương hỢp binh thương thơi gian bân thài cùa digoxin lờ 1,5 đẽn 2 ngày nhưng cũng có thể dơi dến 4-6 ngày ở những bệnh nhãn vô niệu. Không thể lâm thái trù’digoxin ra khỏi cóc cơ quan bàng thâm phốn hary thay mau.
CHỈ ĐỊNH
– Suy tim sung huyết: Chù yếu trong cãc ca suy tim cung luợng thđp, digoxin được chì dịnh để bù đổp tinh trọng thiẽu hụt và duy trl tinh trạng nây, độc biệt khi ngươi bệnh suy tim kèm rung nhi hoộc cuóng dạng nhĩ.
– Rung nhi
– Cuổng dộng nhi
– Nhịp tim nhanh trẽn that kịch phứt

Ngươi coo tuổi
Phỏi giđm liêu, cò liêu lốn công vò duy trl. Liêu hàng ngày 0,125-0,25 mg thuổng cho kẽt quá thỏa dóng.
Trẻ em
Cồn thăm dò lêu cho tùng cá nhân. Do sụ1 khác biệt lớn vê nhu cầu liều digitalis giũa tùng cá thề, những liêu khuyến cào duơi dây chì là liều trung bình cho tùng nhóm tuổi:
Trẻ nhò sinh ncn độc biệt màn càm vơi digitalis, trong khi trẻ tử 1 tháng dến 2 tuổi có nhu cổu liêu cco hơn trẻ lổn.
Trè em có chúc lăng thận vù thề trọng không mõ binh thuơng, liêu thông thuơng nhu sau: Liều tẩn công:
tù’ 2 dẽn 5 tuđ: 3040 pg/kg thể trọng lừ 5 dễn 10 lưs: 25-35 pg/kg thể trọng
trên 10 tuổi vi ngươi lơn: có thể ttnh theo thể trọng (1015 pg/kg thễ trọng).
Nên dùng liỗi Ihòi đổu bâng Vi liễu tân cơng dự kiến rối chia nhỏ nửa cồn lại làm nhiêu phdn vcdro uổng mỏi 6-8 giơ. tùy theo dáp ứng liêu.
Liều duy trì: tlôig thương lù’ 25-35% liều tđn cãng
V) khang thể ìẻviên thuốc Digoxin-Richter thành nhiễu phđn bâng nhau, nẽụ có thế dược thl dùnc ác dạng bào chế khàc (như thuốc giọt) cho trẻ em vô nho nhi.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “DIGOXIN RICHTER”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *