Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Prednisolon 5mg Prednisolon
1 x 60.000 đ
60.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
60.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 60.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 60.000 đ