Các thông số Dược động học cơ bản

khái niệm thuốc

Thuốc muốn có tác dụng toàn thân phái thâm nhập được vào vòng tuần hoàn từ vị trí đưa thuốc và theo vòng tuần hoàn đến vị trí tác dụng. Quá trình tuần hoàn nàv làm cho thuốc được phân bô đến mọi tổ chức trong cơ the.

Số phận của thuốc trong cơ thể phụ thuộc vào 4 quá trình: hấp thu (A), phân bố (D), chuyển hoá (M), thái trừ (E); dó là các dặc tính về dược động học của thuốc. Các quá trình này được phản ánh thông qua những thỏng số dược dộng học, trong đó có 4 thông sô cơ bản có nhiều ý nghĩa nhất trong thực hành lâm sàng là:

  • Diện tích dưới dường cong nồng độ – thời gian (AUC).
  • Thể tích phân bỏ’ (Vd).
  • Hệ số thanh thải (Clearance = Cl).
  • Thời gian bán thải hay nửa đời sinh học (tI/2)

Thông qua các thòng sô này, chúng ta có thể quvết định liều lượng cẩn đưa vào của mỗi thuốc, khoáng cách giữa các lần đưa thuốc hoặc hiệu chỉnh lại liều lượng trong các trường hợp bệnh nhân có những bất thường về sinh lý, bệnh lv.

Đôi với ngành dược, các thông số này là những gợi ý tốt cho việc lựa chọn và cái tiến dạng bào chế đe tạo được những dạng thuốc có các thông số dược dộng học mong muốn.

1.Khái nỉệm về diện tích dưói đường cong

Diện tích dưới dường cong (biếu diễn sự biến thiên của nồng độ thuốc trong máu theo thời gian) biểu thị tượng trưng cho lượng thuốc vào được vòng tuần hoàn à dạng còn hoạt tính sau một thời gian t (hình l .1.).

Đơn vị lính AUC là mg.h.L 1 hoặc pg.h.mL 1

Nếu ta tạm chấp nhận tất cá lượng thuốc vào dược vòng tuần hoàn chung ờ dạng còn hoạt tính sẽ phát huy tác dụng dược lý thi trị số AU Cọ cho phép đánh giá dược chất lượng của dạng bào chế

2. Thể tích phán bố Vd

  • Khái niệm và định nghĩa vê thể tích phản bô

Khá năng khuyếch lán của một thuốc nào đó vào các lổ chức của cơ thể phụ thuộc vào 2 vếu tó:

  • Tỉ lệ sỏ phân bố lipid/nước của thuốc.
  • Bán chất của tố chức mà thuốc thâm nhập.

3. Độ thanh thải Cl

Độ thanh lọc hoặc độ thanh thải của thuốc (Clearance – Cl) biểu thị khả nãng của một cơ quan nào đó của cơ thể (thường là gan và thận) lọc sạch thuốc ra khỏi huyết tương khi máu tuần hoàn qua cơ quan dó thường được tính theo ml/ph hoặc l/h.

4. Thời gian bán thải

Khái niệm t|/2 (half-life) được biểu thị theo 2 nghĩa:

– Ti/2 a hay tl/2 hấp thu là thời gian cần thiết đế một nửa lượng thuốc đã uống vào được vòng tuần hoàn.

Nếu thuốc được đưa qua đường tĩnh mạch hoặc đường tiêm bắp thì pha này không có hoặc không đáng kể. như vậv không có t1/2 a.

– Tư2 p hay t1/2 bài xuất là thời gian cần thiết để nồng độ thuốc trong máu giảm di một nửa.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: Các thông số Dược động học cơ bản

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here