retinoids

retinoids

Hình 5.2: Tổng quan về hoạt động của retinoids CRBP cellular retinol-binding protein, CRABP cellular retinoic acid-binding protein, ATRA all-trans retinoic acid, RA retinoid acid, RAR retinoic acid receptor, RXR retinoid X receptor, RARE retinoic acid response element, ARAT acyl CoA:retinol acyltransferase, LRAT lecithin:retinol acyltransferase, RDH retinol dehydrogenase, RALDH retinaldehyde dehydrogenase. (Phỏng theo Baert và De Spiegeleer [95])

retinoids

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here