Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là gì?

Nghiên cứu định lượng cung cấp mô tả định lượng dạng số về xu hướng, thái độ hoặc ý kiến của một quần thể bằng việc nghiên cứu một mẫu từ quần thể đó.

nghiên cứu định lượng

Thiết kế nghiên cứu khảo sát nhằm đo lường sự kiện, hành vi và thái độ của quần thể và được gọi là nghiên cứu mô tả theo đó, các thông tin được thu thập từ quần thể và phần mô tả được tính toán. Người trả lời được hỏi về các sự kiện, cảm giác và hành vi theo hướng hồi cứu.

Ưu điểm

Nghiên cứu mô tả cắt ngang có một số ưu điểm như:

  1. Khá rẻ về mặt thời gian và nguồn lực.
  2. Có thể khảo sát trên cỡ mẫu lớn một cách nhanh chóng.
  3. Bộ công cụ được thiết kế theo chuẩn.
  4. Kết quả thu được có thể khái quát ra quần thể rộng hơn.

So sánh nghiên cứu định lượng với nghiên cứu định tính:

Theo bản chất nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định tính

– Vấn đề nghiên cứu là hiện hữu

– Mục đích của nghiên cứu là quan sát và đo lường tầm cỡ của vấn đề nghiên cứu.

– Nghiên cứu thường bắt đầu bằng việc hình thành giả thuyết sau đó chứng minh, kiểm định giả thuyết bằng cách test thống kê tích hợp.

– Kết luận từ nghiên cứu có thể ngoại suy quần thể.

– Tất cả những gì không thể quan sát và đo lường trực tiếp như sự xúc cảm, vấn đề phức tạp tính chất xã hội không thích hợp với phương pháp nghiên cứu này

– Vấn đề nghiên cứu chỉ là tương đối.

– Mục đích là phát triển, khám phá những nhận thức, quan điểm khác nhau thông qua quan điểm của người trong cuộc và lý giải tại sao có sự khác biệt đó.

– Hình thành giả thuyết, kết luận từ phát hiện này cho trường hợp tương tự, không ngoại suy ra quá trình.

Khác nhau về chọn mẫu:

Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định tính

Bao nhiêu? Bằng nào? Ai? Tại sao? Như thế nào?
Lựa chọn ngẫu nhiên. Lựa chọn có chủ đích, không ngẫu nhiên.
Ngoại suy ra quần thể nghiên cứu thông qua các tham số mẫu. Kết luận thông qua ý kiến của đối tượng nghiên cứu.
Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here