Giới thiệu sách Dược Lâm Sàng trường Đại Học Dược Hà Nội

bọ y tế

Lời nói đầu

Thực hiện nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai luật giáo dục. Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hành chương trình khung cho đào tạo Dược sĩ đại học. Bộ Y tế tổ chức thẩm định sách và tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Dược sĩ đại học cùa ngành Y tế.

dược lâm sàng

Xuất phát từ yêu cầu trên, bộ môn Dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội biên soạn lại cuốn sách “Dược lâm sàng” có chỉnh sửa, cập nhật kiến thức mới đế làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các trường đại học Dược trong cả nước.

Cuốn sách do PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền, chủ nhiệm Bộ môn Dược lâm sàng làm chù biên cùng với sự tham gia biên soạn của các cán bộ giảng dạy Bộ môn Dược lâm sàng Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nội dung cuốn sách gồm 16 chương:

“Bài mở đầu”: giới thiệu môn học và những bước cần làm với dược sĩ lâm sàng để đạt được mục tiêu sư dụng thuốc hợp lý.

Các kiến thức cơ bản cần cho hoạt động cua dược sĩ lâm sàng được nêu trong 15 chương. Mỗi chương được trình bày nổi bật: Mục tiêu, nội dung chuyên môn dám bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng thực tiền. Cuối một số chương có thêm phần phụ lục là những thống tin để minh hoạ cho các nội dung của chương đó và để học viên có thể tham khảo khi dọc các tài liệu điều trị có liên quan.

Sách dã được Hội đồng chuvên môn thám định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học chuyên ngành Dược của Bộ Y tế thám định và được Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay.

Vụ Khoa học và Đào tạo xin chân thành cảm ơn các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tham gia biên soạn cuốn sách này. Mặc dù các thông tin trong các chương đều đã dược cập nhật theo các tài liệu chuyên ngành mới nhất nhưng do sự phát triến nhanh chóng của thông tin trong thời đại hiện nay, chắc chắn vẫn còn nhiều nội dung chưa thật sự đáp ứng được với yêu cầu của độc giả. Chứng tôi mong nhận được sự góp ý của các bạn đồng nghiệp và sinh viên để lần xuất bản tới có thể hoàn thiện hơn.

Bộ Y TẾ

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here