empagliflozin

Hiệu lực của empagliflozin trong suy tim bảo tồn phân suất tống máu. Thử nghiệm Emperor-Preserved ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng. Ảnh: Bảo Trân, Đinh Thủy, Yến Nhi.

Hiệu lực của empagliflozin trong suy tim bảo tồn phân suất tống máu. Thử nghiệm Emperor-Preserved ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng. Ảnh: Bảo Trân, Đinh Thủy, Yến Nhi.

Hiệu lực của empagliflozin trong suy tim bảo tồn phân suất tống máu. Thử nghiệm Emperor-Preserved ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng. Ảnh: Bảo Trân, Đinh Thủy, Yến Nhi.

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here