Category Archives: Thông Tin Thuốc

Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em

điều trị cho trẻ em

MỤC TIÊU Trình bày được những khác biệt về dược dộng học ở trẻ em so với người lớn. Nêu được những thay đổi vế tính nhạy cảm trong đáp ứng và phản ứng bất thường của cơ thể trẻ em đối với thuốc. Phân tích được 3 nguyên tắc trong sử dụng thuốc cho […]

098 572 9595