Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Dung dịch tiêm truyền Manitol Dung dịch tiêm truyền Manitol
1 x 35.000 đ
35.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
35.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 35.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 35.000 đ