Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Lovenox 4000 anti-Xa IU/0,4 ml Lovenox 4000 anti-Xa IU/0,4 ml
1 x 999.000 đ
999.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
999.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 999.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.036.000 đ