Các chỉ tiêu quy định nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý

Các chỉ tiêu quy định nhằm đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý

Trình độ chuyên môn tốt của bác sĩ và DSLS là điều kiện tiên quvết trong việc thực hiện mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý (SDTHL). Tuy nhiên, các nỗ lực của cá nhân sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu có các quy định do các nhà quán lý dặt ra đổ hỗ trợ.

Phần này sẽ trình bày các chi tiêu quv định trong kê đơn, trong chăm sóc bệnh nhàn và trong cung ứng thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

1. Các chỉ tiêu về kê đơn

 • Số thuốc trung bình cho 1 lần điều trị: khoảng 1.5.
 • Tỷ lệ phán trăm thuốc gốc (gcneric) trong một đơn so với tổng số thuốc có trong đơn: 100%
 • Tỷlệ phần tràm sỏ đưn có thuốc kháng sinh trong tổng số đưn khào sát: 20 – 30%
 • Tỷ lệ phần trăm thuốc dạng ticm trong 1 dơn: khoảng 20%
 • Tỷ lệ phần trăm thuốc được kê nảm trong danh mục thuốc thiết yếu hoặc trong phác đồ chuẩn: 100%:

    Các chỉ tiêu nàv giúp cho việc điều trị được an toàn vì tránh được tương tác thuốc, tránh lạm dụng thuốc theo đường tiêm (là đường đưa thuốc ít an toàn hơn đường uống và giá lại đắt hơn), giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân nhờ sử dụng thuốc theo tên gốc (generic) và tuân theo phác đồ chuẩn. Việc hạn chế tỷ lệ đơn có kháng sinh nhằm giảm tình trạng lạm dụng kháng sinh, giảm nguy cơ kháng thuốc.

2. Các chỉ tiêu về chăm sóc bệnh nhân

 • Thời gian trung bình khám cho một bệnh nhân.
 • Thời gian phát thuốc trung bình cho một bệnh nhân.
 • Tỷ lệ phần trăm thuốc được cấp thực tế so với tổng số thuốc được kê: 100%.’
 • Tý lệ phần trăm thuốc có ghi nhãn và hướng dản sử dụng: 100%

Kiến thức của bệnh nhân hiếu đúng vé liều lượng: 100%.

Trong các chi số này không quy định cụ thế thời gian khám và phát thuốc là bao nhiêu vì tùy thuộc vào tình trạng bệnh và bệnh nhân nhưng nó nhắc nhở cán bộ y tế lưu ý vì nếu không dành những thời gian thích hợp cho việc này thì chất lượng điéu trị sẽ khó đạt được kết quá tốt.

Thời gian khám bệnh rất quan trọng vì ngoài việc phát hiện bệnh, bác sĩ còn biết rõ bệnh sử hiện tại và trước dó. tình trạnc sinh lv bất thường và bệnh lv mắc kèm, tình trạng gia đình và hoàn cảnh kinh tế… Những khâu này sẽ góp phẩn vào việc lựa chọn thuốc theo cá thể tốt hơn (sẽ làm rỗ ở phần sau).

Thời gian phát thuốc chính là lúc hướng dẫn sử dụng đê hiệu quả điều trị đạt kết quá tốt.

Quy định ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng cũng như kiểm tra hiểu biết về liều lượng ở bệnh nhân nhằm bảo đảm tính an toàn trong điều trị. Với những trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi hay bị mắc bệnh tâm thần, giảm sút trí nhớ, người phát thuốc phải có biện pháp để giúp người bệnh thực hiện đúng y lệnh bằng cách hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân hoặc người được giao nhiệm vụ chăm sóc trực tiếp. Vai trò nàv thuộc về dược sĩ lâm sàng. Điều này cho thấy ngàv nay vai trò người dược sĩ không còn chi bó hẹp trong việc phát thuốc, cung ứng thuốc mà đã trực tiếp tham gia vào lĩnh vực điểu trị tại bệnh phòng, góp mặt cùng đội ngũ điều trị bên cạnh người bệnh.

Việc quy định số thuốc được cấp phát để bào đàm quyền lợi cho người cỏ bảo hiếm y tế. giảm tòi đa chi phí không cần thiết do phải mua thuốc ngoài danh mục. Điều này liên quan đến 2 chi tiêu đôi với y tế cơ sờ sẽ nêu dưới dây.

3. Chỉ tiêu đối với y tế cơ sở

 • Có danh mục thuốc thiết véu: 100%
 • Tý lệ thuốc thiết vếu GÓ sẩn tại cơ sở: LOƠ%               

Các chi tiêu do WHO đặt ra là hiện pháp hành chính hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu sứ dụng thuốc hợp lý bởi vì sự nỗ lực của cá nhân sẽ khó thực hiện tốt nếu không có sự hỗ trợ về mặt luật pháp

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/cac-chi-tieu-quy-dinh-nham-dam-bao-su-dung-thuoc-hieu-qua/

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here