Enter your keyword

Yếu tố thuộc về thuốc phát sinh ADR và biện pháp hạn chế ADR

Yếu tố thuộc về thuốc phát sinh ADR và biện pháp hạn chế ADR

Mục lục1 1. Các yếu tố thuộc về thuốc2 Điều trị nhiều thuốc2.1 Liệu trình điều trị kéo dài3 2. Các biện pháp hạn chế phản ứng bất lợi của thuốc ADR3.1 Hạn chế số thuốc dùng3.2 Nắm vững thông tin về loại thuốc đang dùng cho bệnh nhân3.3 Theo dõi sát bệnh nhằm, phát… View more